7223 sayılı "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Türkiye'de ürün güvenliği uygulamalarının 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve uygulanmasına Dair Kanun" ile düzenlendiği ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Kanun'un yenilendiği, 4703 sayılı Kanun'un yerine geçmek üzere,
7223 sayılı "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"nun hazırlanarak 12.3.2020 tarih ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştığı, 7223 sayılı Kanun'un 12.3.2021 tarihinde yürürlüğe gireceği, bu süre zarfında, Ticaret Bakanlığınca 4703 sayılı Kanun'un uygulama mevzuatının 7223 sayılı
Kanun ve AB mevzuatındaki yenilikler çerçevesinde güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni uygulama mevzuatının hazırlanması ile 7223 sayılı Kanun ile eşzamanlı yürürlüğe girmesinin
planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda 7223 sayılı Kanun ile;

 İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Böylece, söz konusu iktisadi işletmecilerin sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları
müeyyideler hem daha hakkaniyetli hale gelecek hem de halihazırda AB mevzuatına göre
güncellenmiş olan ürünlere ilişkin teknik mevzuatımız uygulanabilir hale gelecektir.

 Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu
ürün ihracı yasaklanmakta, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilmektedir.

 E-ticaret kapsama alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale gelecektir.

 İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu hallerde kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacaktır. Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye
çıkarılacaktır.

 Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıya satmış olduğu bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirilmiştir. Böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımı engellenecek ilave olarak vatandaşımız güvensiz ürünün getirdiği maddi yükten de kurtulacaktır.

 Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümler ile maddi kayıplardan dolayı imalatçı tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Böylece imalatçı güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli olacaktır.

 Test/belgelendirme kuruluşları ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak suretiyle, ürünlerin daha
güvenli üretilmesi sağlanacaktır.

7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm internet adresinden erişim imkânı bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol