Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 16.06.2022 tarih ve 6175 sayılı yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2022 tarihli yazısından bahisle, Gümrük Genel Tebliği’nin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda yapılacak işleme esas olmak üzere, geri verilmesi gereken amme alacakları ile ilgili olarak gümrük idaresine yapılacak başvurular, geri verme talepli veya geri verilmesi gereken amme alacağının Bakanlığımıza muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilmesi talepli olması gerekir. Bu nedenle, geri verme başvurusu yapanlardan, Bakanlığımıza kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ek-9’da yer alan örneğe uygun bir yazı ile bildirimde bulunmaları istenir.” hükmü yer aldığı belirtilmektedir. 

Anılan madde hükmü uyarınca, Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinden 4458 sayılı Gümrük Kanununu 211 ila 214 üncü madde hükümleri doğrultusunda yapılan geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında; yükümlüler tarafından Bakanlıklarına kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ibraz edilmesi gereken ve anılan Tebliğin 9 no.lu ekinde yer alan belgenin anılan sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması ve başvuruya eklenmesinin sağlandığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol