Güvenlik Tedbirleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği’nden Odamıza iletilen 04.07.2023 tarih ve 106209 sayılı yazıda;

Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının Devletimizin asli görev ve sorumluluğunda olduğu, kamu hizmetlerinin aksamaya mahal vermeksizin, değişen koşullara ve ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırılmasının kamu düzeniyle yakından ilişkili olduğu, vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğunun ise kamu idarelerine ait olduğu belirtilmektedir.

T.C. İstanbul Valiliği tarafından kamu düzeninin korunması vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aşağıda maddeler halinde belirtilen hususların yeniden gözden geçirilmesi ve varsa ek tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü ifade edilerek, söz konusu tedbirlerin üyelerimize duyurulması talep edilmektedir.

1) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 9/Ç, 11/C maddeleri uyarınca; toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunarak, vatandaşlarımızın tatil, spor ya da dinlenmek amacıyla sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla Valiliğimizce 2023/1 Genelgesi yayımlanmış olup, denize girmenin güvenli olduğu yüzme alanlarının koordinatları yayımlanmıştır.

2) Valiliğimizin 2023/1 sayılı kararı ile 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ilimizdeki ormanlık alanlara girişler 24 Haziran 2023 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

Söz konusu kararla İlimiz sınırları içerisinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanları yayımlanmış olup, bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda tüp kullanmak, mangal, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.

3) Ülkemizde kullanılan yabancı dilin yer aldığı tabelalara ilişkin hususlar Türk Standartları Enstitüsü tarafından “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar” başlıklı standardı ile belirlenerek yayımlanmıştır. Yabancı tabela kullanan iş yerlerinin bahse konu standartlara uygunluğunun denetimlerine il/ilçe komisyonlarımızca devam edilecektir.

4) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 24. Maddesi “YASAK İŞLER” başlıklı olup, kat maliklerinin uymakla yükümlü oldukları bağımsız bölümlerin kullanımı ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Söz konusu 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen faaliyet alanları dışında işyerlerinin mesken olarak kullanılması hükümleri düzenlenmiştir.

Ayrıca, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50. Maddesinde düzenlenen Yerleşim Yeri Adresi Beyanında Bulunma, 1774 Kimlik Bildirme Kanununun geçici konaklama da bildirim hükümleri ve öngörülen usule aykırı bildirim yapılması veya bildirimin hiç yapılmaması idari yaptırıma tabiidir.

Söz konusu kanunlara aykırı hareket edenlere yetkili birimlerce gerekli yasal işlemler yapılmaya devam edilecektir.

Nargile Salonu ve Nargile Kafelerin faaliyetleri 16.03.2020 tarihli 5361 sayılı Bakanlığımız emri gereğince geçici süreliğine durdurulmuştu. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ne de nargile salonu kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dâhil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanımızın talimatları, Bakanlığımız Genelgeleri, Valiliğimizce yayımlanan kararlar ve konu ile ilgili yayımlanmış olan mer-i mevzuatı doğrultusunda, belirtilen hususların kaymakamlıkları koordinesinde kolluk birimlerinin sıralı/sorumlu görevlilerince titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereği talep edilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol