Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 15.11.2022 tarihli, 2022/2 sayılı Genelgesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’nden alınan 23.11.2022 tarihli yazıda; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 15.11.2022 tarihli ve 2022/2 sayılı Genelgesinin bir örneği ilişikte sunulduğu ve tetkikinden de görüleceği üzere, bahse konu Genelgede: 

"2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; 'Bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile işbirliği halinde, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlaması amacıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulayabilir' hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde turizm sektörleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde konaklama tesisleri için, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Kriterleri (TR-I), turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla ortak bir anlayış geliştirmek üzere oluşturulmuştur.

Bu çerçevede TR-I, küresel ölçekte kabul gören ve turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesine yönelik uluslararası normlarda belirleyici bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum sağlama sürecinde geliştirilmiştir. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartları üç aşama halinde olup, I. Aşama Belgesinin, turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında (https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması zorunludur. Diğer taraftan, 01.01.2023 tarihinden sonra, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı I. Aşama Belgesi alınarak doğrudan konaklama tesisi turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesinden turizm işletmesi belgesine geçiş başvurusu yapılabilecektir. Verilen süre zarfında sertifika almayan konaklama tesisleri hakkında, 2634 sayılı Kanun uyarınca işlem uygulanacaktır." belirtilmektedir. 

Bahis konusu Kültür ve Turizm Bakanlığı Genelgesinin üyelerimiz ile ivedilikle paylaşılması ve verilen süre zarfında sertifika almayan konaklama tesisleri hakkında 2634 sayılı Kanun uyarınca işlem uygulanacağı hususunda bilhassa bilgilendirme yapılması talep edilmiştir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol