UKOME Kararı - 2021/4-12.A

Sayın Üyemiz,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin “Servis Taşımacılığı Düzenlenmesi Teklifi” hususunda aldığı 03.06.2021 tarih ve 2021/4-12.A sayılı kararının yazıları ekinde gönderildiği belirtilmektedir.

• 02.03.2017 tarih ve 2017/2-6 sayılı UKOME kararı ile kabul edilen Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesiyle; gerçek ve tüzel kişi adına düzenlenen ve alındığı tarihten itibaren 10 (on) yıl süreyle geçerli Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve bu yetki belgesinin süresine bağlı olacak şekilde her bir taşıtı için düzenlenen Servis Taşımacılığı Kartı yürürlüğe girmiştir.

• 18.03.2019 tarih ve 2019/4-6 sayılı UKOME kararıyla gerçek ve tüzel kişi adına düzenlenen ve alındığı tarihten itibaren 10 (on) yıl süreyle geçerli Servis Taşımacılığı Yetki Belgesinin süresi 30 yıl olarak revize edilmiştir.

• İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü değerlendirmesinde;

“Ulaşım Daire Başkanlığı verilerine göre karayolu ile taşımacılıkta pandemi öncesi seyahatlerin %24’ünün servis ile yapılmakta olduğu, servis taşımacılığı yapan araçların %81’inin ise öğrenci ve personel servis araçlarından oluştuğu, İstanbul'daki servis araçlarının sayısı, ulaşım projeksiyonları, arz ve talep dengesi açısından mevcut öğrenci ve personel servislerinde kullanılan taşıt sayısının yeterli olduğunun tespit edildiğinden bahisle, 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararında da yer alan değerlendirmeler çerçevesinde;

a) İşbu UKOME kararından önce İBB’den Tahditli Servis Plaka Belgesi sahibi olan veya araçlarında 34 LAA 001 - 34 LZZ 999 aralığındaki plakaları kullanma hakkına sahip olanların araçlarının Tahditli Plaka kapsamında kullanılmak üzere değerlendirilmesi,

b) Servis sayıları ile ilgili oluşacak yeni ihtiyaçların ilgili servis ve ticaret oda temsilcilerinin de bulunacağı bir komisyon marifetiyle belirlenecek rapor doğrultusunda ve ilgili mevzuata göre artırımının yapılması,

c) 18.03.2019 tarih ve 2019/4-6 sayılı UKOME kararında yer alan Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kartı haklarının ilgili plakaya devredilmesi ve süresiz hale getirilmesi ve ayrıca bu hakların sadece LAA - LZZ aralığındaki plaka kombinasyonunda bir plakaya tescilli araçlarla kullanılması,

ç) Tahdit kapsamındaki plakalı taşıtla turizm taşımacılığı hariç diğer tüm servis taşımacılıklarının yapılabilmesi,

d) İlgili mevzuat doğrultusunda, plaka haklarının Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Noterler Birliği tarafından kayıt altına alınması ve hisselendirilmesinin önüne geçmek amacıyla veraset ile intikallerde varislerce vekil tayin edilen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi sahibi kişi veya bu vasıftaki bir varise plaka tescili yapılabilmesi, bu hususlara uygun varis bulunmaması durumunda varislerin yetki vereceği 3. kişiye devir yapılabilmesi,

e) Taşıt olmaksızın plaka satışı ve devri yapılamaması,

f) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olmayan gerçek kişilere ve mevcutta tahditli plaka sahiplerine (taksi, minibüs, taksi-dolmuş) devir yapılamaması,

g) Plakaların kiralanmaması,

ğ) Plakaların kiralandığının tespiti halinde ilgili araç plakasının iptal edilmesi ve aracını gayri yasal şekilde kiralayan ve kiracı kişilere hiçbir sebeple servis plakası edinim hakkı verilmemesi,

h) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin doğrudan iptalini gerektiren hususların taşımacılık esnasında taşımacı veya şoför tarafından yapıldığının tespiti ve ilgili fiilin tutanak altında alınması durumunda ilgili plaka haklarının da iptal edilmesi” hususları uygun mütalaa edilmiş olup, konu UKOME gündemine getirilmiştir.

• UKOME'nin 03.06.2021 tarih ve 2021/4-12.A sayılı kararı ile de; Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü raporu doğrultusunda teklif oybirliği ile kabul edilmiş olup, öte yandan kararda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) temsilcisinin şerhi bulunmaktadır. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol