UKOME Kararı - 2021/4-12.B

Sayın Üyemiz,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin “Servis Taşımacılığı Düzenlenmesi Teklifi” hususunda aldığı 03.06.2021 tarih ve 2021/4-12.B sayılı kararının yazıları ekinde gönderildiği belirtilmektedir.

* 02.03.2017 tarih ve 2017/2-6 sayılı UKOME kararı ile kabul edilen Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesiyle; gerçek ve tüzel kişi adına düzenlenen ve alındığı tarihten itibaren 10 (on) yıl süreyle geçerli Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve bu yetki belgesinin süresine bağlı olacak şekilde her bir taşıtı için düzenlenen Servis Taşımacılığı Kartı yürürlüğe girmiştir.

* 18.03.2019 tarih ve 2019/4-6 sayılı UKOME kararıyla gerçek ve tüzel kişi adına düzenlenen ve alındığı tarihten itibaren 10 (on) yıl süreyle geçerli Servis Taşımacılığı Yetki Belgesinin süresi 30 yıl olarak revize edilmiştir.

* 03.06.2021 tarih ve 2021/4-12.A sayılı UKOME kararıyla, bu UKOME kararından önce İBB’den Tahditli Servis Plaka Belgesi sahibi olan ve Mevcut Taşımacı Hakkına sahip kişilerin araçlarının 34 LAA 001 - 34 LZZ 999 aralığındaki plakalar itibariyle ulaşım projeksiyonu çerçevesinde Tahditli Plaka kapsamında kullanılmak üzere değerlendirilmesi kararı alınmıştır.

* İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü değerlendirmesinde;

“20.08.2020 tarih ve 2020/4-7.A sayılı UKOME kararı doğrultusunda; Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü E-Toplu Ulaşım Ruhsatı sistemi üzerinden 20 Ağustos 2020 tarihinden 2 Kasım 2020 tarihine kadar müracaat etmiş (tüzel kişiliklerin 25 Mayıs 2015 tarihi ile 25 Haziran 2015 tarihi arasındaki unvan ve vergi numaraları halihazırda değişmemiş) kişilerden;

> 25.05.2015 tarihinde servis aracının üzerine kayıtlı olduğuna dair Emniyet Müdürlüğü’nden onaylı Araç Tescil Belgesi (Ruhsatı) ibraz eden,

> 25.06.2015 tarihinde ilgili odaya üye olduğuna dair ilgili oda faaliyet belgesi (faaliyet belgesi iştigal alanında Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu taşımacılığı yazan) ibraz eden,

> Güncel faaliyet belgesi iştigal alanında Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu taşımacılığı yazan kişilerin başvurularının Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce ilgili kurumlardan (Emniyet Müdürlüğü, İlgili Esnaf veya İstanbul Ticaret Odası vb.) doğrulanmak suretiyle değerlendirilerek;

> Uygun bulunanların 20.08.2020 tarih ve 2020/4-7.A sayılı UKOME kararı kapsamına alınması,

• Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, başvuruda beyan edilen veya ilgili kurumlardan alınan belgeler doğrultusunda uygun görülmeyen veya eksik başvuruların reddedilmesi,

• Şartları sağlayan kişilere LAA-LZZ aralığındaki plaka kombinasyonundan bir plakanın Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tanımlanması,

• Servis plaka hakkının tanımlandığı tarihten itibaren LAA-LZZ aralığındaki plaka kombinasyonu içinden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenecek plakaların sisteme girilmesi ve sonrasında ilgili servis plaka hakkı sahibi tarafından yönerge hüküm ve UKOME kararlarına uygun bir taşıt üzerine 31 Aralık 2021 tarihine kadar plaka tescilinin yapılması,

• 31 Aralık 2021 tarihine kadar LAA-LZZ aralığındaki plakalara geçiş yapmayan veya yönerge hüküm ve UKOME kararlarına uygun bir taşıt üzerine plaka tescilini yaptırmayan kişinin ilgili servis plaka hakkının iptal edilmesi,

• Mevcut özmal taşıtlarında oluşacak sayı değişikliği nedeniyle ve Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi kapsamında alınması zorunlu olan kalite yeterlilik belgelerinin (TS 12257, ISO 9001, TS ISO 45001 OHSAS 18001 vb.) 31 Aralık 2021 tarihine kadar temin edilmesi,

• İşbu karar kapsamında 0-49 arasında alınacak plaka haklarının bedelsiz olması, 50. plaka hakkından itibaren ise her plaka hakkı başına İBB Meclisi tarafından belirlenecek ücretin alınması,

• 20.08.2020 tarih ve 2020/4-7.A sayılı UKOME kararı öncesinde mevcut taşımacılık hakkı kapsamında ücretsiz alınan plaka hakları ile birlikte işbu UKOME kararı kapsamında alınacak plaka haklarının birlikte değerlendirilmesi (Örneğin mevcut hak kapsamında daha önce 40 adet servis plaka hakkını ücretsiz alan kişinin işbu UKOME kararı kapsamında 20 adet daha hak kazanması durumunda, toplamda 60 adet servis plaka hakkı üzerinden değerlendirilme yapılarak 10 adet servis plaka hakkı için İBB Meclisi’nin belirleyeceği bedel alınacaktır.),

• İşbu UKOME kararından önce İBB’den Servis Plaka hakkı almış kişilerin, bahsi geçen hakları için yeniden başvuru yapmalarına gerek kalmadan yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde haklarını kullanması” hususları uygun mütalaa edilmiş olup, konu UKOME gündemine getirilmiştir.

* UKOME'nin 03.06.2021 tarih ve 2021/4-12.B sayılı kararı ile de; Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü raporu doğrultusunda teklif oybirliği ile kabul edilmiş olup, öte yandan kararda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) temsilcisinin şerhi bulunmaktadır. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol