Hizmet Sektörü Destekleri

Hizmet Sektörü Destekleri

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi

Desteklenecek Faaliyetler

I - Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları

Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Alınan / yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği / veri izleme / değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge / sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

d) Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

e) Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

f) Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların / ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

tutarında desteklenmektedir.

II - Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

1) Tercümanlık Hizmetleri ile Yurt Dışından Getirilen Hastaların Desteklenmesi

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.

Formun Üstü

Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

Formun Altı

a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,

b) Tarifesiz uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı,

ödenmektedir.

2) Münhasıran Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları tarafından;

a) Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Yurt dışından davet edilen akademisyen / uzman / ilgili kişi veya kurum / kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

tutarında desteklenir.

III - Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları

1) Pazara Girişin Desteklenmesi

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme, DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun / uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Film dağıtımcısı ve / veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke / ülke grubu başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

2) Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi

Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama / oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama / oyun başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

3) Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından mobil uygulama / bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

4) Film Platosu / Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu / stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri %20 oranında ve film başına 200.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

5) Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bir film için verilen toplam destek tutarı 500.000 ABD Doları’nı geçemez.

Başvuru: Destek unsurlarından yararlanılabilmesi için destek başvurusu, ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İBGS) yapılır.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri

Hizmet Sektörü Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Yararlanıcıların Desteklenmesi:

Yararlanıcıların, Ticaret Bakanlığı tarafından Marka Destek Programı kapsamına alındığı tarihten sonra;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) Destek kapsamına alınan markalı ürün / hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

c) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürün / hizmetleriyle ilgili olarak açtıkları yurt dışı birimlere ilişkin;

1) Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile danışmanlık giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 ABD Doları,

2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum / dekorasyon / teknik donanım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

ç) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı / büyük mağazalar / marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürün / hizmetleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stand vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum / dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

d) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve yurt dışı birim açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge / sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları,

e) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 adet mağaza / konaklama tesisi / klinik / kafe / lokantaya ilişkin;

1) Kira giderleri %50 oranında ve anılan birimlerin her biri için en fazla 2 yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

2) Kurulum / dekorasyon / teknik donanım harcamaları, %50 oranında ve birim başına en fazla 50.000 ABD Doları,

f) Danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

g) Destek kapsamına alınan markalı ürün / hizmetleriyle ilgili, kendisi ve / veya harcama yetkisi verilen şirket / kuruluş tarafından istihdam edilen aşçı / şef, yazılımcı, mühendis / sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri, aynı anda azami 3 kişi için, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

ğ) Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, veri madenciliği / veri izleme / değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dâhil olmak üzere %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

tutarında desteklenmektedir.

TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Yararlanıcıların Desteklenmesi:

TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan yararlanıcıların;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve yurt dışı birim açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge / sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,

c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün / hizmetleriyle ilgili, kendisi ve / veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla 5 adet aşçı / şef, yazılımcı, mühendis / sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri,

ç) Gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları,

d) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün / hizmetleriyle ilgili olarak;

1) Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza / konaklama tesisi / klinik / eğitim merkezi / lokanta / kafeye ilişkin;

i) Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile danışmanlık giderleri,

ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum / dekorasyon / teknik donanım harcamaları, yurt dışı birim başına azami 200.000 ABD Doları,

2) Açtıkları ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekânı / büyük mağazalar / marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stand vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

i) Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum / dekorasyon giderleri birim başına azami 200.000 ABD Doları,

3) Franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 adet mağaza / konaklama tesisi / klinik / lokanta / kafe için,

i) Kira giderleri, anılan her bir birim için en fazla 2 yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

ii) Kurulum / dekorasyon / teknik donanım harcamaları birim başına en fazla 100.000 ABD Doları,

e) Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri,

Formun Üstü

f) Danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri,

% 50 oranında desteklenir.

Yararlanıcıların Marka ve TURQUALITY® Destek Programları Kapsamına Alınmaları:

Destek unsurlarından yararlanmak için, yararlanıcının başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Ticaret Bakanlığına müracaat etmesi, yararlanıcıyla ilgili ön inceleme yapılması ve yararlanıcının markasının Bakanlık ya da Bakanlık / TURQUALITY® Komitesi tarafından başvurulan destek programına alınması gerekmektedir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol