Sefer Görev Emri İşlemleri

Sefer Görev Emri İşlemleri

İş Makinelerine Sefer Görev Emri (SGE) Verilmesi: Odalarca, sefer görev emirlerinin kendilerine ulaşmasından sonra, en geç 60 gün içinde, söz konusu sefer görev emri, araç sahiplerinin ikametgâh adreslerine tebliğ edilir. Tescil kaydına ve tescil belgesine “Sefer Görev Emri Verilmiştir” ibaresi yazılır. T.C. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Odaya dört nüsha olarak tebliğ edilen sefer görev emrinin bir nüshası, iş makinelerinin devamlı üzerinde bulundurulmak üzere, iş makinesi sahibine ve/veya şirket sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan sefer görev emrinin kalan üç nüshası ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)’ne gönderilir. İş makinesi sahiplerinin, iş makinelerini başka bir bölgeye göndermeleri halinde makinen bulunacağı yeri veya kullanılamaz duruma geldiğini, bir ay içerisinde aracın kayıtlı bulunduğu Odaya, Oda da bu bilgileri, izleyen ayın ilk on günü içinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bildirir.

Sefer Görev Emri bulunan araçların satılması veya sahip değiştirmesi: Sefer Görev Emri bulunan iş makinelerinin satılması veya her ne sebeple olursa olsun, sahip değiştirmesi halinde; Oda tarafından, Sefer Görev Emri pusulası, iş makinesinin yeni sahibine imza karşılığı tebliğ edilir. Araç sahiplerince daha önceden kendilerine tebliğ edilmiş olan Sefer Görev Emri Pusulası asıllarının, SGE’lerin kaldırılması durumunda ilgili mevzuat uyarınca Odamıza teslim edilmesi zorunludur. 

İş makinelerinin tescil kayıtlarında bulunan Sefer Görev Emrinin Geri Alınması: Sefer Görev Emri kaldırılacak olan iş makinesi sahiplerine, makinenin sefer görev emrinin kaldırıldığı, Oda tarafından 30 gün içinde tebliğ edilir ve sefer görev emrinin kaldırıldığı hususu ilgili makinenin tescil belgesine yazılır. Oda ise daha önceden kendilerine tebliğ edilmiş olan SGE pusulası aslını ilgililerden teslim alarak AFAD’a gönderir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol