Hamle Programı

Hamle Programı

Bu program, dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin “Öncelikli Ürün Listesi” ile belirlenmesi ve bu ürünlerin Ar-Ge, yatırım ve üretim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesine yönelik bir destek programıdır.

Program kapsamındaki başvurular Program Değerlendirme Komitesi’nce değerlendirilerek destek kararı alınır.

Program, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dâhilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirli kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur.

Destek çeşidi, oran ve süreleri Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir.

Hamle Programı kapsamında “Öncelikli Ürün Listesindeki” ürün ve hizmetlerin üretimine yönelik yatırımlardan uygun görülenler “Stratejik Yatırım” koşulları aranmaksızın destek kapsamına alınabilir.

Yatırım tutarı asgari 50 Milyon olup, öncelikli ürün listesindeki ürün ve hizmetlerin üretimine yönelik yatırımlardan uygun görülenler ise “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” kapsamına alınabilir.

Öte yandan, Program Değerlendirme Komitesi tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından da doğrudan desteklenebilir

Hamle Programı İçin Sağlanan Destek Unsurları;
 

Destek Oran ve Süreleri

Destek Unsurları

Stratejik Yatırım

Proje Bazlı

KDV İstisnası

Var

Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı: %50

Vergi İndirim Oranı: %90

Yatırıma Katkı Oranı: %200

Vergi İndirim Oranı: %100

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

6. Bölgede: 10 Yıl

Diğer Bölgelerde: 7 Yıl

(Asgari Ücret)

10 Yıl

(Brüt Ücret)

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

Yüksek Teknoloji: 7 Yıl

Orta-Yüksek: 5 Yıl

(Asgari Ücret)

Yok

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Var

KDV İadesi

Var

Var

Faiz veya Kar

Payı Desteği

TL Kredi:

Yüksek Teknoloji: 10 Puan

Orta-Yüksek Teknoloji: 8 Puan

Döviz Kredi: 2 Puan

Yatırımın %20'si

50 Milyon Limiti

10 Yıla Kadar Limitsiz

Enerji Desteği

Yok

10 Yıl Enerji Giderinin Yarısı

Nitelikli Personel Desteği

Yok

20 x Brüt Asgari Ücret

5 Yıl

Sermaye Desteği

Yok

Var

Kamu Alım Garantisi

Yok

Var

 • Hamle Programı kapsamında Program Değerlendirme Komitesi’nce uygun bulunan ve TÜBİTAK tarafından Ar-Ge Desteği başlığı altında desteklenmesine karar verilen yatırımların aşağıda belirtilen ve Ar-Ge’ye yönelik olan harcamalarının KOBİ’ler için yüzde 75’i, diğer firmalar için yüzde 60’i karşılanabilecektir;

  - Personel giderleri,

  - Proje personeline ait seyahat giderleri,

  - Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri,

  - Malzeme ve sarf giderleri,

  - Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

  - Üniversiteler ve diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet alım giderleri,

  - Destek personeli, elektrik, gaz, su, bakım-onarım, haberleşme gibi genel proje giderleri.

 • Hamle Programı kapsamında Program Değerlendirme Komitesi’nce uygun bulunan ve KOSGEB tarafından KOBİ Desteği başlığı altında desteklenmesine karar verilen KOBİ’lere yatırım sürecinde desteklemeye esas tutarın %25’i erken ödeme olarak yapılacak ve 5 Milyon TL’yi aşmayacak şekilde, makine ve teçhizat için %60 geri ödemesiz, %40 geri ödemeli, diğer destek unsurları için %60 geri ödemesiz destek: aşağıda belirtilen ve Ar-Ge’ye yönelik olan harcamalarının KOBİ’ler için yüzde 75’i, diğer firmalar için yüzde 60’i karşılanabilecektir;

  - Makine-teçhizat desteği,

  - Yazılım gideri desteği,

  - Personel gideri desteği,

  - Bilgi transferi desteği,

  - Test, analiz, kalibrasyon, ve referans numune desteği,

  - Hizmet alımı desteği.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol