GTS Ülkeleri için EUR1

GTS Ülkeleri için EUR1

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin ikili kümülasyon kapsamında, Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türk menşeli eşyanın ihracında düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve fatura beyanlarının kullanım usul ve esasları.

Genel Esaslar

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin ikili kümülasyon kapsamında, Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türk menşeli eşyanın ihracında düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve fatura beyanlarının kullanım usul ve esasları.

Türk menşeli maddeler, Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.

Bu maddelerin menşe statülerinin ispatı;

a)  EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya

b)   Fatura beyanı vasıtasıyla

sağlanır.

İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi, EUR.1 Dolaşım Sertifikasının 2 numaralı kutusunda aşağıdaki ibareleri belirtmelidirler:

“GTS’den faydalanan ülkeler” ve “Türkiye” veya

“GSP beneficiary countries” ve “Turkey” veya

“Pays bénéficiaires du SPG” ve “Turquie”.

EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Doldurulması

EUR.1 Dolaşım Sertifikaları yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle, elektronik sistem üzerinden düzenlenir.

Buna göre;

Sertifikalar Türkçe, İngilizce veya Fransızca olarak ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.

Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi gerekir.

İhracatçının İbraz Yükümlülüğü

EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu sertifikaları düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluşun talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

GTS Kapsamında EUR.1 Düzenlenebilecek Ülkeler

A-) Gelişme Yolundaki Ülkeler;           

Filipinler, Kırgızistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Sri Lanka, Tacikistan

B-) Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler;

Bolivya, Cape Verde, Moğolistan

C-) En az Gelişmiş Ülkeler;

Afganistan, Bangladeş, Butan, Eritre, Etiyopya, Gambiya, Gine, Kamboçya,

Laos, Madagaskar, Mozambik, Nepal, Sudan, Senegal, Vanuatu,

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol