Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Amacı: Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerini sağlamaktır.

Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile ise değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’lerin orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünleri üretmelerinin sağlanmaktır.

Destek Unsurları:
 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Destek Üst Limiti

Destek Oranı

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000 TL

% 75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000 TL

% 75*

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

200.000 TL

% 100

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

100.000 TL

% 75

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

100.000 TL

% 75

Diğer Giderler Desteği

(Toplam Üst Limit 50.000 TL)

Proje Danışmanlık Desteği

20.000 TL

% 75

Eğitim Desteği

20.000 TL

Proje Tanıtım Desteği

10.000 TL

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

20.000 TL

İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

5.000 TL (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)

10.000 TL (sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)

Destek Oranı Uygulanmaz


* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Programdan Yararlanma Koşulları: Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programından araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.

 • Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.
 • Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Bu kapsamda;

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
   
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
   
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
   
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan,
   
 • Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER'lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün,
   
 • Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
   
 • 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
   
 • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan,
   
 • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler

için başvuru yapılması esastır.

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Amacı: Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesi ile orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Kapsamı:

 • Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.
   
 • Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin (İlgili listeye KOSGEB’in web sitesinden ulaşılabilir)  üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Başvuru Şartları:

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;

 • En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir ilgili belgelerden herhangi birine sahip olan,
   
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan,
   
 • Patent belgesi olan,
   
 • Doktora tezi konusu olan,
   
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan,
   
 • Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen,
   
 • Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen,
   
 • 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen faaliyet sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için; 

 • Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi”nde (İlgili listeye KOSGEB’in web sitesinden ulaşılabilir)  yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Destek Unsurları:
 

Destek Kalemleri

Destek Oranları

Makine-teçhizat desteği*

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

Yazılım giderleri desteği*

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

Personel gideri desteği**

%100 Geri ödemesiz

Eğitim ve danışmanlık desteği

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)]

* Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına 15 puan ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

** Personel giderleri için % 60 destek oranı dikkate alınmaksızın, uygulama esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol