Vakıf ve Derneklere ait Ticari İşletmeler

Vakıf ve Derneklere ait Ticari İşletmeler

Vakıf ve Derneklere ait Ticari İşletmelerinin Kuruluş İşlemi

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Derneğin/Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmenin unvanı, sermayesi, ticari ikametgahı, işletmenin açılış tarihi, bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu ve bu konuyu gösterir NACE kodu, işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi,

2-) Oda kayıt beyannamesi

3-) TTK md.40 a göre düzenlenmiş imza beyannameleri

4-) Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,

5-) Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,

6-) Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,

7-) İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 nüsha),

8-) Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge

Vakıf ve Derneklere ait Ticari İşletmelerinin Değişiklik İşlemi

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

  • Kaşeli, yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

2-) Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı 1 nüsha

3-) İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi

Vakıf ve Derneklere ait Ticari İşletmelerinin Kayıt Silme İşlemi

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği

2-) İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol