Yerli Malı Belgesi ve Sureti

Yerli Malı Belgesi ve Sureti

1)YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?               

Yerli Malı Belgesi alınabilmesi için firma adına  Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi ile Odamız tarafından tanzim edilmiş güncel bir Kapasite Raporunun bulunması,bunun yanında belge talep edilen ürünün yerli katkı oranının %51 olması gereklidir.

Yerli Malı Tebliği’nde belirtilen yerli katkı oranı hesap cetvelinin oluşturulabilmesi için teknik yönden yapılacak incelemenin Odamız eksperleri vasıtasıyla yapılmasının planlanması halinde öncelikle eksper talep dilekçesiyle eksper tayini oluşturulmalı,sonrasında Yerli Malı Belgesi için oluşturulan tüm evraklarla birlikte söz konusu belgenin talebi gerçekleştirilmelidir.

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin üretici tarafından doldurulması gerekmektedir. Yerli Katkı Oranı Hesabı üretici tarafından yapıldıktan sonra mali yönden serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından incelenerek resmi kayıtlara uygunluğu onaylanır. Bu inceleme sırasında ürünün üretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler; defter kayıtları, faturalar, SGK bildirgeleri, gümrük giriş beyannameleri ve benzeri belgeler göz önünde bulundurularak tespit yapılır. Üretici serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler arasından muhasebecisini/müşavirini belirler.

Yerli Katkı Oranı teknik yönden incelemesi ise Eksper tarafından yapılır. Eksper, üretici tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiler arasından belirlenir veya üyesi olduğu Oda’dan talep edilir. Eksper yerli katkı oranı hesabının teknik yönden incelemesini yaparak hesaplamanın doğruluğunu onaylar. Bu inceleme sırasında üretimde kullanılan girdiler üretim teknolojisi ve prosesi göz önünde bulundurularak kontrol yapılır. 


2)YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

NOT: Müracaat dosyasının hazırlanmasında dikkate alınması gerekli hususların tüm detayı, Odamız web sayfası www.ito.org.tr  yer alan “Yerli Malı Belgesi” kapsamında belirtilmektedir.

Ön Koşul: Müracaat sahibi İTO üyesi olmalı ve ürünle ilgili geçerli Sanayi  Kapasite Raporu ( SKR) ve Sanayi Sicil Belgesi (SSB)  bulunmalıdır.

Aşağıda belirtilen belgelerin aslı üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış ve firma ıslak kaşeli olmalıdır:

     1- Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Tebliğ Ek 1)(MERSİS NO belirtilmelidir.) 

     2- Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname (Tebliğ Ek 2)

3- Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Tebliğ Ek 3 A-B-C-D) ( Tebliğ 3)

(Her sayfası firma yetkilisi ve SM/SMMM/YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı, Cetvelinin Ek 3D sayfasındaki SM/SMMM/YMM ait bilgiler doldurulmuş olmalıdır.)

4- Yerli Malı Belgesi İçin Mali Verileri İnceleme İzni Belgesi  ( Tebliğ Ek 4)

5- Yerli Malı Belgesi için  başvurulan ürüne ait ürün adının yazdığı güncel satış faturası

6- Yeminli Mali Müşavir ruhsat sureti ve ayrıntılı faaliyet belgesi

(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti)

7- Üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri

8- Sanayi Sicil Belgesi (Kapasite Raporu ile aynı adresi içermeli ve geçerli vizesi bulunmalıdır)

9- Marka Tescil Belgesi (Düzenlenecek Yerli Malı Belgesinde marka ismi de yazılması isteniyorsa)

10- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harç dekontu ( Odamızca görevlendirilen eksper Ek3 A-B-C-D Tablolarını imzaladıktan sonra Yerli Malı Belgesi harç ücretini bankaya ödeyip dekontu başvuru   evraklarıyla beraber Odamıza teslim edilmedir.)

11- Bir önceki yıla ait işletme cetveli

12- Yerli Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi (İlaç Üreten Firmalar İçin)

13- Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi (Gıda Firmaları İçin)

14- Maden Ruhsatı (Maden Firmaları İçin)

Yukarıda yer alan Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi, Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname, Yerli Malı Belgesi İçin Mali Verileri İnceleme İzni Belgesi , Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Tebliğ Ek 3 A-B-C-D)  evraklarını www.ito.org.tr resmi web sayfasında hizmetler/üyelik hizmetleri işlemlerinden temin edebilirsiniz.

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken esas olarak son üç aylık geçici vergi dönemi verilerinin kullanılması gerekir. Ancak, son üç aylık geçici vergi dönemi beyannamesi henüz verilmemişse bir önceki geçici vergi dönemi veriler de kullanılabilir. Bu hesaplamanın yapılabilmesi için 3A, 3B, 3C ve 3D Yerli Katkı Oranı hesap Cetvellerinin doldurulması gerekir. 

Hesaplama esas olarak birim üretim üzerinden yapılmalıdır. (YMB, makine için alınıyorsa bir makinenin maliyeti, un üretiyorsa 1 kg veya 1 torba (50 kg) un maliyeti, gözlük üretiyorsa bir gözlük maliyeti, kimyasal üretiyorsa 1 lt veya bir şişe kimyasal maliyeti gibi) Odaların esas itibariyle işletmeleri birim maliyete yöneltmesi esastır. Ancak standart muhasebe kurallarına uygun olması şartıyla dönemsel hesaplamalar da kabul edilebilir.

EK 3 A FORMUNDA ,

a) Direkt ve Dolaylı yerli ve ithal gider malzemeleri tek tek forma yazılmalıdır.

b) Her bir giderin faturası ve yerli olanların Sanayi Sicil Belgesi olmalıdır.

(*Önemli: Faturayı ve Sanayi Sicil Belgesini (SSB’yi) ayırt edebilmek için her fatura ve ilgili SSB’nin üzerine Ek.3-A listesindeki numara yazılmalıdır. Numaralandırılmayan dosyalar işleme alınmayacaktır.

(İşletmenin dışarıdan aldığı hammaddelere/ara mamullere ilişkin SSB’si varsa “yerli” yoksa “ithal”kategoride değerlendirilmesi gerekir.)

- Yerli girdi doğrudan üreticiden satın alınmıyorsa (aracı/toptancıdan satın alınıyorsa) aracı/toptancının satış faturası, üreticinin aracı/toptancıya kestiği satış faturası ve üreticinin SSB’si veya aracı/toptancı o malzemeyi aldığı üretici bilgilerini içeren bir yazıyı işletmeye vermelidir. İşletme aracı/toptancının aldım dediği üreticinin SSB’sini http://lonca.gov.tr’den çıkarıp evrak ekine koymalıdır.

- Üretici firmanın SSB’sinin temin edilemediği durumlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının http://lonca.gov.tr web adresinden üretici firmanın SSB’sinde yer alan ürünlerinin göründüğü ekran çıktısı eklenmelidir.

- İşletme tarafından YMB kapsamında Odaya verilen fatura, ürüne ait en son tarihli fatura olmalıdır.

- Eğer ürün mevzuatında geçen bir zorunluluk yoksa (İlaç ve diğer sağlık ürün ve gereçlerinde olduğu gibi) sevkiyat için yapılan koli ve ambalaj satış ve pazarlama maliyeti olduğu için ürün maliyetine dahil edilemez.

c) İşletme başvuru sırasında Oda’ya Ürün Reçetesi (ürünün üretiminde kullanılan tüm girdilerin yer aldığı liste) vermelidir. Ürün Reçetesi Ek.3-A listesiyle uyumlu olmalı.

EK 3 B FORMUNDA ,

Başvuru dosyasında Direkt ve Dolaylı işçilik giderlerini gösteren belge (veya belgeler) olmalıdır.(SGK hizmet dökümü ve dışarıdan dolaylı işçilik hizmeti alınıyorsa hizmet faturaları )

Dolaylı İşçilik neleri kapsar? Üretim faaliyetleri ile ilgili olmakla birlikte, belli bir mamulün maliyetine doğrudan yüklenemeyen işçilik giderleridir. (Örneğin; Üretim departmanı bakım yöneticilerinin ücretleri, üretim departmanı bakım personeli ücretleri gibi.)

EK 3 C FORMUNDA ,

Eğer genel giderler bölümüne, gider kalemleri yazıldıysa işletme tarafından bunların belgeleri Oda’ya verilmelidir. (Genel üretim giderleri: Elektrik, su, kira, ısınma gibi giderlerdir.)

EK.3-D FORMUNDA ,

a) Oran YMB ile uyuşuyor mu?

b) Firmayı Temsil ve İlzama yetkili kişi belgesi sureti var mı ve bu belgede firma bilgileri İmza/kaşesi var mı?

c) SM, SMMM, YMM bilgileri, imza/kaşesi var mı?

d) Eksper bilgileri ve imzası var mı?

  1. Fiili Üretim Miktarı: YMB hesabının yapıldığı döneme ait fiili üretim miktarı rakamı odayaimzalı/kaşeli olarak verilmelidir. Ayrıca bir önceki yılın işletme cetvelindeki fiili üretim miktarını gösteren belge de Oda’ya imzalı kaşeli olarak verilmelidir.
  2. Üretim Akış Çizelgesi: Ürüne ait üretim aşamalarını gösteren çizelge üretici tarafından hazırlanıp imzalı/kaşeli odaya verilmelidir.
  3. Dağıtım Anahtarı: Her YMB için SM/SMMM/YMM tarafından hesaplamanın nasıl yapıldığına dair "SM/SMMM/YMM Ürün Maliyet Hesabı Açıklama Notu" yazılmalıdır. Eğer işletmede birden fazla ürün üretiliyorsa Açıklama Notunda mutlaka "Dağıtım Anahtarı" konusunda bilgi verilmelidir. Bu belge SM/SMMM/YMM tarafından imzalı/kaşeli olmalıdır.

Yerli Malı Belgesi istenilen her bir ürün için ayrı ekspertiz harcı başvuru sırasında;yine her bir ürün için ayrı düzenlenmiş belge onay harcı da belgenin Odamızdan alınması  sırasında  Oda veznesine yatırılır.

Her bir ürün için düzenlenmiş Yerli Malı Belgesinin TOBB onayı için ise ayrıca TOBB’un aşağıda belirtilen hesaplarından birine harç bedeli yatırılarak dekontu Odamıza ibraz edilir.

NOT 1:

  • Bir ürün için ekspertiz  harç tutarı (ilk belge için) 700.00- TL, aynı gün içindeki veya aynı müracaattaki takip eden her bir belge için 350.00-TL başvuru sırasında,
  • Oda onayı harç tutarı olan 850.00-TL de belge alınacağı sırada Odamız veznesine yatırılacaktır.

NOT 2 : 

  • 1(bir) ürün için TOBB onay harç tutarı 900.00-TL  eksper onayından sonra TOBB’un yerli malı belgesi ile ilgili banka hesaplarından birine yatırılıp,dekontu diğer evraklarla birlikte Odamıza ibraz edilecektir.

Herhangi bir masraf alınmadan yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :

      TR 350004600153888000069072   AKBANK  BAKANLIKLAR ŞBS.
      TR 210001500158007293586413   VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ

Masraf ödenerek yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları :

      TR 100006400000142010785529   T.İŞ BANKASI AKAY ŞUBESİ
      TR 020001000760059943505032   ZİRAAT BANKASI AKAY ŞUBESİ
      TR 140001200131100016000038   HALKBANK  ÇUKURAMBAR TİC.ŞBS.

Ek*  Yerli Malı Belgesi Eksper Talep Dilekçesi.

Ek 1 Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi.

Ek 2  Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesi.

Ek 3(A-B-C-D) : Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli.

EK 4 Yerli Malı Belgesi İçin Mali Verileri İnceleme İzni 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA :

“Yerli malı belgesi eksper talep dilekçesinin Odaya ibrazından itibaren yerli malı belgesi ana dosyasının (dilekçe, taahhütname, cetvel vb.) bir (1) ay içerisinde ekspere imzalattırılarak Odamıza getirilmesi gereklidir. Bu süre içerisinde evrakların Odamıza ibraz edilmemesi halinde yeniden başvuru yapılması (yeni bir eksper talep dilekçesiyle makbuz kesilmesi) durumu hasıl olacaktır”.

3)YERLİ MALI BELGESİ SURETİ : Firmanın talebi halinde geçerli yerli malı belgesinin 25.00 TL ücret karşılığında verilen Oda onaylı fotokopisidir.

  • "Şahıs firmalarına" ilişkin belge sureti taleplerinde, talep sahibinin dilekçesi ve imza beyanı gerekmektedir.

Yerli Malı Belge Sureti / e-imzalı başvuru koşulu hk. ;

  • Firmanın talebi halinde geçerli yerli malı belgesi sureti 45.00-TL.ücretle e-imzalı olarak verilebilmektedir. 

          Talebinizi, itokapasite@ito.org.tr adresine mail olarak ;

  • Firmanın sicil no/unvanını belirterek ve aşağıda belirtilen Oda hesabına 45.00-TL.ücretin ödeme  dekontunu mail ile tarafımıza iletmeniz halinde ,  
  • Talebiniz doğrutulsunda firmaya ait e-posta adresine, mail olarak e-imzalı yerli malı belgesi sureti, mesai saatleri içerisinde oluşturularak aynı gün iletilmektedir .

GARANTİ BANKASI - İSTANBUL TİCARİ ŞUBESİ

Şube Kodu : 1675
Hesap No   : 1299795
IBAN NO   : TR87 0006 2001 6750 0001 2997 95

Alıcı Adı : İstanbul Ticaret Odası     

Açıklama : Yerli Malı Belgesi sureti ücreti.

ÖNEMLİ UYARI :  BU KISIMDAN SADECE SURET BAŞVURALARI YAPILMAKTADIR.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol