D-8 Menşe İspat Belgesi

D-8 Menşe İspat Belgesi

Bilindiği üzere, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight /D-8) Örgütü, 15 Haziran 1997 tarihinde “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 7 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette 01.07.2016 tarihinden itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi’nin kullanılması gerekmektedir.

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’na taraf ülkelere tercihli ticaret kapsamında yapılacak ihracat esnasında,  bahse konu ürünün Anlaşma kapsamında olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için, yukarıda bildirilen taraf ülkelere ait, aşağıda linki bulunan Tavizli Listelerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

Taviz Listeleri için esas alınan yıl 2008 yılı olarak belirlenmiştir. Bilahare 2008 yılı tavizleri esas alınarak HS 2012 güncellemesi yapılmıştır. Taviz listelerinde yapılacak indirimler ise, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 4 yılda aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında olup tamamen elde edilmemiş veya üretilmemiş bir ürün, o ürünün fabrika çıkış fiyatının en az %40’lık kısmının bir taraf ülke menşeli olması ve o ülkede yetersiz işçilik ve işlemin ötesinde işçilik veya işlem görmesi halinde diğer bir taraf ülkeye ithalatında tercihli ticaretten yararlanabilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 8’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince,  D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki tercihli rejimden yararlanmaya ehil bir nihai ürün için bir taraf ülkede girdi olarak kullanılan ürünlerin, nihai üründeki taraf ülkeler menşeli toplam içeriğin %40’dan az olmaması ve o ülkede yetersiz işçilik ve işlemin ötesinde işçilik veya işlem görmeleri halinde nihai ürünün işçilik veya işleminin gerçekleştirildiği taraf ülke menşeli olarak kabul edilmeleri mümkündür.

Bahse konu Yönetmeliğin 7 inci maddesinin ikinci fıkrasında,  bir taraf ülke menşeli girdilerin yüzdesinin belirlenmesinde aşağıda kayıtlı formülün esas alınabileceği belirtilmiştir.

Fabrika Çıkış Fiyatı-Menşeli Olmayan Girdilerin Kıymeti   ×100≥%40


Fabrika Çıkış Fiyatı

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’na taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin, başka taraf ülkeye ithalatı esnasında,  ilgili taraf ülke menşeli olduğunu ispat etmek üzere,  söz konusu ihracatçı ülkede düzenlenen D-8 Menşe İspat Belgesi’nin ibrazı üzerine, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında tavizli rejimden yararlanması mümkündür.

Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, söz konusu eşyanın menşe statüsü ile diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsiki eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

Menşe İspat Belgesi Odamıza onaya geldiğinde, Odamız, ürünlerin menşe statüsünün ve diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için her türlü delil talebinde hakkına sahiptir.

Kurallara uygun doldurulan belgeler, Odamızca onaylanmaktadır.

D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Anlaşması'nı onaylamış taraf ülkeler:

Türkiye Cumhuriyeti

Bangladeş Halk Cumhuriyeti

Endonezya Cumhuriyeti

İran İslam Cumhuriyeti

Malezya

Nijerya Federal Cumhuriyeti

Pakistan İslam Cumhuriyeti


*Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması yürürlükte bulunması itibariyle, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında kullanılmakta olan Menşe İspat Belgesi ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamında kullanılmakta olan Menşe Belgesinin kullanımına devam edilecektir

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol