Tescil Başvuru İşlemleri

Tescil Başvuru İşlemleri

İş makinelerinin tescil işlemleri genel olarak; ilk tescil, ikinci el araç tecilleri, veraset ilamı ile tecil belgesi yenileme işlemlerinden (zayii edilmiş ruhsatların tekrar çıkarılması, yıpranmış ve kullanılamaz halde olan tescil belgesinin yenilenmesi, unvan değişikliği ve şirket birleşmeleri için tescil belgelerinin yenilenmesi) oluşmaktadır. Söz konusu tescil işlemleri için gerekli olan başvuru evrakları aşağıda belirtilmiştir.
 


İlk Defa Tescili Yapılacak Araçlar İçin

İlk defa tescili gerçekleştirilecek olan iş makineleri için genel olarak aşağıda belirtilen belgeler aranmaktadır. Buna göre;

 1. İstanbul Ticaret Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 2. Fatura (Asıl ve fotokopi, ara faturalar da dahil olmak üzere tüm faturalar, ayrıca iş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).    
 3. Araç sahibine ait ikametgâh Belgesi (Şahıslar için),
 4. Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 5. İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 6. Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve asgari aşağıdaki bilgileri içerecektir)

Teknik belgede bulunması zorunlu olan asgari bilgiler şunlardır:

 1. Aracın cinsi
 2. Markası
 3. Modeli
 4. Tipi
 5. Net ağırlığı (kg)
 6. Şasi numarası
 7. Motor numarası
 8. Motor gücü (BG/kw)
 9. Yakıt cinsi (dizel/benzin/diğer)
 10. Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı
 11. Verim kapasitesi (ton/saat, kg/saat, kw/saat, psi)
 12. Uzunluk (cm)
 13. Yükseklik (cm)
 14. Genişlik (cm)
 15. Tekerlek adedi
 16. Lastik tekerlekli veya paletli olup olmadığı
 17. Lastik Adedi veya Palet Ebadı
 18. Ekipmanları
 19. Takribi Değeri (TL)
 20. Diğer Özellikleri

Örnek teknik belge için tıklayınız

 • Ve varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (1250,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

İLK DEFA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN TESCİL İŞLEMLERİNE YÖNELİK

GENEL BİLGİ NOTU

İlk defa gerçekleştirilecek olan tescil işlemleriyle ilgili olarak, bahse konu tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususlarda herhangi bir eksikliğin bulunmaması ciddi önem arz etmektedir.

 1. Teknik belge ile ilgili olarak;
 • Teknik belgede yer alan hanelerin eksiksiz olarak doldurulması,
 • Teknik belgede, belgeyi hazırlayan makine mühendisinin, Makine Mühendisleri Odası Üye Sicil Numarası ile kaşe ve imzasının bulunması
 • Teknik belgede, araç alıcısının/satıcısının/vekilinin kaşe ve yetkililerin imzasının bulunması
 • Teknik belgeye sonradan herhangi bir bilgi eklenmemesi veya var olan bilgiler üzerinde oynama yapılmamış olması
 • Teknik belgede yer alan aracın cins kodunun yabancı dilde yazılmamış olması (Sadece Türkçe) ayrıca birden fazla cins kodunu kapsamaması gerekmektedir. Bu itibarla teknik belgede, bu bilgilendirme notuna ekli cins kodlarından yalnızca bir tanesinin belirtilmesi zorunludur.

-İş Makinesi Bilgi Sisteminde bulunan cins kodlarına ulaşmak için tıklayınız-

 1. Fatura ile ilgili olarak;
 • Satıcı tarafından tanzim edilen faturada ve varsa ek sayfalarında mutlaka yetkili kişinin kaşe ve imzasının bulunması
 • Teknik belgede yer alan bilgilerle faturada yer alan bilgilerin mutlak surette eşleşmesi gerekmektedir,
 • Faturada şase ve motor numarasının yanı sıra cins/tip bilgilerinin de yer alması
 • Faturada yer alan iş makinesi cins kodunun yabancı dilde yazılmamış olması (Sadece Türkçe) ayrıca birden fazla cins kodunu kapsamaması zorunludur.
 1. Yetkili Satıcı Belgesi;
 • İthal menşeli iş makineleri için ithalatçı firmanın söz konusu iş makinesini Türkiye’de satmaya yetkili olduğunu gösteren ve karşı ülkedeki satıcıdan alınmış geçerli bir distribütörlük veya yetkili satıcı belgesinin bulunması
 • İthalatçı ile tescili talep eden kişi dışındaki tüm ara satıcılar için bahse konu aracın Türkiye’de satışında yetkili olunduğunu gösteren geçerli bir bayilik belgesinin bulunması
 1. Gümrük beyannamesiyle ilgili olarak;
 • Beyanname ile satıcı/ithalat faturasının eşleşmesi
 • Gerekli hallerde, gümrük beyannamesine ekli listenin tescil müracaat dosyasına eklenmesi
 • Gümrük Giriş Beyannamesi’nde muayene memurunun mühür/onayının bulunması
 • Beyannamenin okunaklı olması
 • Gümrük beyannamesine ilişkin ödendi makbuzunun dosyada mutlaka bulunması
 1. Gümrük beyannamesinde veya beyannameye konu ithalat faturasında aracın şase ve motor bilgilerinin yer alması zorunludur. Gümrük beyannamesinde iş makinesi şase-motor veya ithalat fatura bilgisi bulunmayan iş makineleriyle ilgili olarak, mutlaka aracın Türkiye’deki distribütörü tarafından hazırlanmış olan ve bu durumu açıklayan bir ithalatçı beyan yazısının tescil müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Türkiye’ye girişi, yani gümrük işlemleri belgelenemeyen iş makinelerinin tescil işlemlerine ilişkin, ilgili mahkemeden alınacak olan mülkiyetin tespitine yönelik bir mahkeme kararı talep edilmektedir.

Yerli üretim iş makineleri için satış faturası ile faturaya ek olarak söz konusu makinenin Türkiye’de üretildiğini gösteren geçerli bir belgenin (Kapasite raporu veya yerli malı belgesi gibi)  ibrazı zorunludur.

Ayrıca tescili talep eden kişi dışındaki tüm ara satıcılar için bahse konu aracın satışında yetkili olduğunu gösteren üreticiden alınmış geçerli bir bayilik belgesinin ibrazı zorunlu olup, bunun mümkün olmadığı durumlarda (makinenin birden çok defa olmak üzere faturayla el değiştirmesi halinde) ise yine ilgili mahkemeden alınacak olan mülkiyetin tespitine yönelik bir mahkeme kararı talep edilmektedir.

 1. Yasal süresi içerisinde (satın alınma veya gümrükten çekilme tarihinden itibaren 3 ay) tescili gerçekleştirilmeyen iş makinelerine yönelik ceza tutanağı ile ödeme dekontunun dosyada bulunması zorunludur. Söz konusu idari para cezasının doğru şase numarası üzerinden kestirilmesi önem arz etmektedir.

 1. 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca gerçekleştirilen kira şerhi işlemlerinde, gerçek ve tüzel kişi kiracılara ait Vergi/T.C. Kimlik bilgilerini gösteren belgelerin okunaklı birer örneğinin dosyaya eklenmiş olması gerekmektedir.

 1. Tescil başvuru dilekçesi ile ilgili olarak,
 • Milli Savunma Bakanlığı’nın direktifi doğrultusunda, tescil başvuru dilekçesinde araç sahibinin (Araç sahibinin vekil tayin ettiği gerçek veya tüzel kişilerin değil ) güncel sabit telefon numarasının mutlaka yer alması
 • Tescile konu aracın sahiplik bilgileri ile tescil müracaat dilekçesinin uyuşması (yanlış firma unvanının yazılmaması veya dosyaya yanlış vekâletnamenin eklenmemiş olması) gerekmektedir.

Bu şartlar altında, yukarıda belirtilen hususlardan en az bir tanesinde herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde, söz konusu eksiklikler giderilmeden bahse konu iş makinesinin tescil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Noterden Devri Yapılan Araçlar İçin

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Noter satış sözleşmesinin aslı,
 • Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı
 • Araç sahibine ait ikametgâh belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (1250,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası Mali İşler veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

Veraset İlamı İle Tescili Gerçekleştirilecek Olan Araçlar İçin

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Veraset ilamı aslı,
 • Veraset ve İntikal Vergisi’nin ödendiğine dair makbuz
 • Araç sahibine ait ikametgâh belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (1250,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir)

Örnek dilekçe için tıklayınız

Tescil Belgesi Yenileme İşlemi Gerçekleştirilecek Olan Araçlar İçin

1. Belge yenileme işlemi için (kayıp, çalıntı, yanmış);

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin yeniden düzenlenip verilmesini talep eden bir dilekçe,
 • Gazete İlanı aslı (İstanbul’da yayımlanan herhangi bir gazetede araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri no, ile araç sahibi firma ünvanını da içeren bir kayıp ilanı)
 • Çalınan İş Makinası Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Belge Yenileme İşlem Ücreti (1250,00.-TL.) İstanbul Ticaret Odası Mali İşler Veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

2. Yıpranmış tescil belgeleri için;

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin  yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru da belirtilecek şekilde),
 • Eski (yıpranmış olan) iş makinası tescil belgesi,
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Belge Yenileme İşlem Ücreti (1250,00.-TL.) İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

3. Unvan Değişikliği işlemleri için;

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , firmanın yeni ünvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe,
 • Eski İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Unvan değişikliği beyan gazetesi),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Belge Yenileme İşlem Ücreti (1250,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası Mali İşler Veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir)

Örnek dilekçe için tıklayınız

Mahkeme Kararı İle Gerçekleştirilecek Olan Tescil İşlemleri İçin

Herhangi bir Oda tarafından daha önce tescil işlemi yapılmamış iş makinelerinin tescil edilmesi için gerekli olan ve yukarıda belirtilen evrakların temin edilememesi durumunda, aşağıda belirtilen evraklar ile tescil başvurusunda bulunulabilir.

 • İstanbul Ticaret Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,

 • Mahkemeden alınmış mülkiyetin tespitine yönelik sahiplik kararı,

 • Söz konusu mahkeme kararına ilişkin kesinleşme şerhi (derkenar),

 • İlgili mahkeme kararında aracın teknik bilgilerinin eksik olması durumunda teknik belge

 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

 • Araç Tecil İşlem Ücreti (1250,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası Mali İşler Veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

Şirket Birleşmesi Yoluyla Tescil Edilecek Olan Araçlar İçin

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin, Firmanın yeni unvanına göre tescil edilmesini talep eden bir dilekçe,
 • Firmanın eski unvana göre tanzim edilmiş olan İş Makinası Tescil Belgesi aslı,
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Birleşme Sözleşme Beyanı Gazetesi),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (1250,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası Mali İşler Veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

____________________________________

Dokümanlar
 

İlk Defa Tescili Yapılacak Araçlar İçin

Teknik Belge                                          

Başvuru Dilekçesi                                 


Noterden Devri Yapılan Araçlar İçin

Başvuru Dilekçesi                                 
 

Veraset İlamı İle Tescili Gerçekleştirilecek Olan Araçlar İçin

Başvuru Dilekçesi                                 
 

Tescil Belgesi Yenileme İşlemi Gerçekleştirilecek Olan Araçlar İçin

Zayi Edilen Tescil Belgeleri İçin          

Yıpranmış Tescil Belgeleri İçin           

Unvan Değişikliği İşlemleri İçin          
 

Mahkeme Kararı İle Gerçekleştirilecek Olan Tescil İşlemleri İçin

Başvuru Dilekçesi                                 
 

Şirket Birleşmesi Yoluyla Tescil Edilecek Olan Araçlar İçin

Başvuru Dilekçesi                                 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol