İhracata Yönelik Devlet Destekleri

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

1) Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Tebliğ kapsamında sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler % 70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

  • Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
     
  • Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2, yol hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir.
     
  • Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
     
  • Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü

İstanbul’da faaliyet gösteren firmaların ilgili Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, şirket çalışanının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Ticaret Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir.  

2) Rapor, Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler; Şirketler için %60, İşbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. 

Satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olması gerekir.

Satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Şirketlerin / işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayını müteakip Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa yapmaları gerekir.

İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri ile yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen marka alımına yönelik faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için ilgili Genelge’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ön onay alınması gerekmektedir.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Şirketlerin / işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayını müteakip, ilgili Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa yapmaları gerekir.

3) Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler % 50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar, alım heyeti programlarına ilişkin giderler ise % 50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenmektedir:

a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket / işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket / kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve / veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket / işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

1) Tercümanlık giderleri

2) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri

3) Fuar katılımına ilişkin giderler

4) Görsel ve yazılı tanıtım giderleri

5) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri

6) Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 puan artırılır.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İşbirliği kuruluşlarının düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programları için, ilgili Genelgede belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 3 ay önce Bakanlığa onay başvurusunda bulunulur.

4) E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine (Bakanlıkça onaylı) toplu üyelik giderleri İşbirliği Kuruluşları için %80 oranında desteklenmektedir.

Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir.

İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekir.

Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenmektedir.

E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı giderleri destek kapsamı dışındadır.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İşbirliği kuruluşlarının, toplu üyeliğe ilişkin destek ödeme başvurularını, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) proje onayını müteakip, Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde İhracat Genel Müdürlüğü’ne yapmaları gerekir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Bu kapsamdaki ilgili belgeler;

Pazara giriş belgeleri; Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge / sertifika ve / veya test / analiz raporlarıdır.

Küresel Tedarik Zinciri: Hammaddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı / nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı ifade eder.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi: Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve ilgili Genelgede belirtilen nitelikteki giderleri içerir projedir.

Türkiye’de sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımları ile küresel tedarik zincirine katılımlarını sağlamaya yönelik giderler desteklenmektedir.

Karar kapsamında şirketlerin, Genelgede belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir. Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilmektedir.

Bu Madde Kapsamında Desteklenen Gider Kalemleri Şunlardır;

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

ç) Test / analiz raporu giderleri

d) Zorunlu Kayıt Ücretleri

e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık / güvenlik sertifikası ücretleri

f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücretleri

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Karar kapsamında bir şirketin azami bir projesi desteklenebilir.

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir;

a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı

b) Yazılım Alımı

c) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri 

ç) Sertifikasyon, Test / Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Başvuru Mercii: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Destek başvuruları, başvuru için gerekli belgeler listesinde belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu Pazara Giriş Belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İBGS) yapılır.

KTZ Yetkinlik Projesi destek başvuruları, destek ödemeleri için ibraz edilmesi gereken belgelerle birlikte, proje sahibi tedarikçiler tarafından ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ne ibraz edilir.  

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE Projeleri)

UR-GE Projesi: İşbirliği Kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi ifade eder.

İşbirliği kuruluşları, UR-GE Projelerinin ve faaliyetlerinin kabulüne ilişkin başvurularını Ticaret Bakanlığına yaparlar.

UR-GE Projelerinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin performansına göre 2 yıla kadar uzatılabilir.

● İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve / veya Danışmanlık Faaliyetleri ile Proje Uzmanı İstihdamı

UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir. Proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanarak projenin yol haritası çizilir.  

UR-GE Projeleri kapsamında aşağıda yer alan faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin ilgili Genelgede belirtilen giderlerin, en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

- İhtiyaç analizi

- Eğitim hizmeti

- Danışmanlık hizmeti

- Kümenin yurt dışında tanıtımı.

İşbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla % 75’i proje süresince desteklenir.

● Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri

İşbirliği kuruluşunca düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar giderlerin en fazla %75’i desteklenmektedir.  

a) Ulaşım: Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket / işbirliği kuruluşundan en fazla 2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket / kuruluştan en fazla 2 kişinin uluslararası ve / veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri

b) Konaklama: Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket / işbirliği kuruluşundan en fazla 2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket / kuruluştan en fazla 2 kişinin, kişi başına günlük 300 ABD Dolarına kadar oda ve kahvaltı giderleri

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

- Tercümanlık giderleri

- Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri - Fuar katılımına ilişkin giderler

- Görsel ve yazılı tanıtım giderleri

- Halkla ilişkiler hizmeti gideri

- Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

● Bireysel Danışmanlık Programı

Şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri %70 oranında desteklenir.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı

Destek ödemesi başvuruları, Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Ticaret Bakanlığına / İncelemeci Kuruluşa yapılır.  

Fuar Katılım Desteği

Desteğin amacı, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar katılımları ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesidir.

Bu kapsamda Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici / imalatçı organizasyonları yararlandırılır.

Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

Söz konusu desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenir. 

Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda ise her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve / veya sektör bazında da belirlenebilir.

Destek Limitleri

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı;

Yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirası,

Sektörel nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirası,

Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde ise 250.000 Türk Lirasıdır.

Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE) / 2 oranında güncellenmektedir.

İlave Hususlar

● Desteğe esas tutar Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedeli ifade eder.

● Desteğe esas tutar, fuar ve / veya ülke ve / veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

● Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla 2 defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden faydalanabilir.

Başvuru Mercii: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Katılımcının yurt dışı fuar organizasyonuna veya Bakanlıkça bireysel katılımı desteklenen fuara katılımının desteklenebilmesi için katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 aylık süre içerisinde istenilen belgelerin katılımcıya ait KEP adresi aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir.

Tasarım Desteği

Desteğin amacı, ülkemizde tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması için;Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri ve İşbirliği Kuruluşlarının tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Tasarım Ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve / veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az 3 adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve / veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder.

1) Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi

Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,

a) Tanıtım harcamaları;

%50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

b) Yurt dışı birimlerinin;

● Kurulum / dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

● Brüt kira giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Marka tescili ve korunmasına ilişkin giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

d) Danışmanlık giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir.

2) Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

a) Tanıtım harcamaları;

%50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;

● Kurulum / dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

● Brüt kira giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

d) Danışmanlık giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

3) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri: Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri ifade eder.

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

a) İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir.

Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

Başvuru ve Ödeme:

Destek unsurlarından yararlanmak için; tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliği’ne (TURQUALITY® Sekretaryası) müracaat etmeleri gerekir. Başvuru formu ve eki belgeler TİM Genel Sekreterliği tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Yurtdışı Birim Desteği       

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına; aşağıdaki oranlarda ve belirtilen miktarlara kadar desteklenir.
 

Birim Başına
Destek Miktarı*

Mağaza

Ofis, Depo, Şube,
Showroom, Reyon / Ürün
Teşhir Tarlası,
Üzerine Bina Yapılmak
Üzere Kiralanan Arsa

Üretici

% 50
120.000 USD

% 50
120.000 USD

Ticari

% 50
120.000 USD

% 50
120.000 USD


Önemli Hususlar:

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bir bağın olması gerekir.

Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir;

a) Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

b) Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,

c) Şirketin en az %51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

ç) Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

 Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

● Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri desteklenmez.

● Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve / veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler için Türkiye’de üretilen ara mallar fason olarak değerlendirilmemektedir.

2) Tanıtım Desteği

Yurtdışı birimi bulunan şirketlerin, yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; %60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerin; reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

● Destekleme süresi 4 yıldır.

3) Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının, yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması durumunda, destek başvuru süresi içerisinde yurt içi marka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, söz konusu markanın yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenmektedir.

* Destekleme süresi 4 yıldır.

İlave Destek Oranları

• Yukarıda belirtilen faaliyetlerin, sektörel bazda Bakanlık tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan artırılır.

• Yatırım Teşvik Uygulamasında 4., 5. ve 6. Bölge illerinde merkezi bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir.

Başvuru Mercii: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; Genelgede belirtilen belgelerin (Ticaret Müşaviri / Ataşesi / Bakanlık Temsilcisi onaylı belgeler dâhil), ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde; şirketler tarafından üyesi oldukları İBGS’ne ibraz edilmesi gerekmektedir.

Markalaşma ve Turquality Desteği

TURQUALITY®, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka / TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

● Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,

● Sertifikasyona ilişkin giderleri,

● Moda / Endüstriyel ürün tasarımcısı / Şef / Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,

● Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,

● Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,

● Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

desteklenmektedir.

1) Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi

Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin;

a) Destek kapsamına alınan markalarına ilişkin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 TL tutarında,

b) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri ve Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 1.600.000 TL tutarında,

c) Hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak açtıkları mağaza, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlerine ilişkin;

1) Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında,

2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum / dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında,

ç) Hedef pazarlarda faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı / büyük mağazalar / marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stand, ürün teşhir serası tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum / dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

d) Destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teşhir mekanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum / dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

e) Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgeleri / sertifikaları, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler; destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil her türlü giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.000.000 TL tutarında,

f) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazasına ilişkin;

1) Kurulum / dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmasına ilişkin giderleri mağaza başına %50 oranında ve en fazla 200.000 TL tutarında,

2) Kira giderleri %50 oranında, mağaza başına en fazla 2 yıl süresince ve mağaza başına yıllık azami 200.000 TL tutarında,

g) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında,

ğ) Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda / endüstriyel ürün tasarımcı ve mühendis giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında,

h) Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL tutarında,

ı) Gerçekleştirdikleri yurt dışı fuar katılımlarına yönelik giderleri ile,   

i) Aldıkları depolama hizmetine yönelik giderleri %50 oranında ve belirtilen destek limitleri içinde değerlendirilmek kaydıyla,

desteklenmektedir.

2) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin;

a) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri,

b) Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgeleri / sertifikaları; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil her türlü giderleri yıllık en fazla 2.000.000 TL olmak üzere,

c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda / endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri aynı anda azami 10 kişi için,

ç) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri ve Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları,

d) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak;

1) Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağazaya ilişkin;

- Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

- Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum / dekorasyon giderleri, mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere,

2) Açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekânı / büyük mağazalar / marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stand ve ürün teşhir serasına tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

- Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

- Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum / dekorasyon giderleri birim başına azami 800.000 TL olmak üzere,

3) Franchising sistemi ile faaliyete geçirilen toplam azami 100 mağaza için,

- Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla 2 yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere,

- Kurulum / Dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmaları mağaza başına azami 400.000 TL olmak üzere,

e) Rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlıklara ilişkin giderler,

f) Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler,

g) Markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı fuar katılımlarına yönelik giderler,

ğ) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak alınan depolama hizmetine yönelik giderler,

%50 oranında desteklenir.

Şirketlerin Marka ve TURQUALITY® Destek Programları Kapsamına Alınması:

Her iki programda yer alan destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmeleri, ön inceleme yapılması ve Bakanlık tarafından destek programları kapsamına alınmaları gerekmektedir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol