Acente Kuruluş, Nevi Değişikliği ve Tetkik

Acente Kuruluş, Nevi Değişikliği ve Tetkik

Sigorta Acentaları kayıt ve tetkik işlemleriniz için İTO Merkez Ek Hizmet Binası Sigorta İşlemleri Birimi'ne müracaat edebilirsiniz.

İstanbul Ticaret Odası Ek Hizmet Binası
Üye Sicil Müdürlüğü - Sigorta İşlemleri Birimi
Reşadiye Cad. 34112 Eminönü

E-posta: sigorta@ito.org.tr
Telefon: 0212 455 48 30 - 33 - 34

Tüzel Kişi Levha Kaydı İçin İstenen Belgeler

TÜZEL ŞİRKET İÇİN GEREKEN BELGELER:
1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi.(Fotokopi alınır.)
2. Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi. (Fotokopi alınır.)
3. Şirket ana sözleşmesi. (Fotokopi alınır.)
4. Vergi Levhası (Fotokopi alınır.)
5. İmza Sirküleri (Fotokopi alınır.)
6. EK-8 sermaye bilgileri.
7. Telefon, faks, e-posta vb. iletişim bilgileri beyanı
8. Dilekçe (Levhaya Kayıt Başvuru Dilekçesi)

TÜZEL ŞİRKETİN GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN GEREKEN BELGELER:

1. T.C. Kimlik fotokopisi.
2. Adres bilgisi:  e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e-devlet şifresi olmayanlar ikametgâh belgesi getirebilirler
3. Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi. Eğer kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir. (Aslı alınır.)
*E-Devletten alınacak ise
1-Resmi
2-Diğer
3-İTO
Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı
*Adliye’den alınacak ise
Resmi Kurum’a hitaben, Arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı
(Adli Sicil Kaydı için alınan belgelerde Konu:  Resmi Kurum ifadesi bulunmalıdır)
TÜZEL ŞİRKETİN TÜZEL ORTAKLARI İÇİN GEREKEN BELGELER:
1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Fotokopi alınır)
2. Oda Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARININ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. İkametgah Belgesi
2. Nüfus kayıt örneği veya T.C Nüfus Cüzdanı Sureti
3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi(Resmi Kurum Adına Alınmalı)

TEKNİK PERSONEL VE MÜDÜRÜ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.T.C. Kimlik fotokopisi.
2.Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi. Eğer kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir.(Aslı alınır.)

*E-Devletten alınacak ise
1-Resmi
2-Diğer
3-İTO
Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı

*Adliye’den alınacak ise
Resmi Kurum’a hitaben, Arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı
(Adli Sicil Kaydı için alınan belgelerde Konu:  Resmi Kurum ifadesi bulunmalıdır)

3.Adres bilgisi:  e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e-devlet şifresi olmayanlar ikametgâh belgesi getirebilirler
4.Diploma (Aslı, Noter tasdikli sureti veya e-devletten mezuniyet belgesi. Aslı iade edilir.) 
5.SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır.)
6.İşe giriş bildirgesi.
7.Teknik personel / müdür öğrenim ve deneyim süreleri aşağıda belirtilen nitelikler çerçevesinde olmalıdır;


TEKNİK PERSONEL ŞARTLARI:
a. Lise ve dengi okul 1 yıl, lise ve dengi okul (Sigortacılıkla ilgili meslek okulları) 6   ay, lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay, iki yıllık yüksekokul mezunlarından 6 ay deneyim aranmaktadır.
b. iki yıllık yüksekokul ( sigorta, aktüerya, risk ve bankacılık ve sigorta)  ve dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan deneyim aranmaz.
c. 14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi acentesinde ortak olduğunu yada gerçek kişi acente olduğunu ticaret sicil kayıtları ile ispatlayanlardan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartları muaftır.
d. Teknik personel deneyimleriyle ilgili SSK’dan yazı veya işe giriş-çıkış bildirgeleriyle birlikte hizmet dökümü evrakları alınır.

MÜDÜR ŞARTLARI: 

a. iki yıllık yüksekokul ( sigorta, aktüerya, risk ve bankacılık ve sigorta) bölümlerinden mezun olanlardan 2 yıl, dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 1 yıl 6 ay deneyim şartı aranmakta olup sigortacılık bölümünü bitirenlerden deneyim aranmaz.
b. 14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi acentesinde ortak olduğunu yada gerçek kişi acente olduğunu ticaret sicil kayıtları ile ispatlayanlardan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartlarından muaftır.
Yönetmeliğin Uygulanmasına ilişkin Genelgenin 4.2 maddesince Bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlarda çalışanların deneyim hesaplaması “SEGEM” sertifikasının alındığı tarihten sonra geçerlidir.
c. Müdür deneyimleriyle ilgili SSK’dan yazı veya işe giriş-çıkış bildirgeleriyle birlikte hizmet dökümü evrakları alınır.
d. Şirketin Ticaret sicil kayıtlarında Müdür’ün “münferiden” yetkili olarak atanması gereklidir. Müştereken yetkilerde, Levhaya kaydedilmek istenen Müdür, müşterek imza yetkilisi olduğu diğer Müdür ile beraber Levhaya kayıt olmak zorundadır.

Gerçek ve Tüzel Kişi Acentelerin Levha Kayıt Başvurusunda İzlemesi Gereken Hususlar

1. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nda tescil ve ilanı yapılmış, unvanı mevzuata uygun Gerçek veya Tüzel Kişilik mevcut olmalıdır. ( X SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ, X SİGORTA ACENTELİĞİ HİZ.LTD.ŞTİ veya A.Ş  VB.)

2. www.tobb.org.tr web sitesinden (Sigortacılık Müdürlüğü bölümünden) levhaya kaydın ilk aşaması olan sigorta acente başvuru işlemi on-line yapılmaktadır.

3. Bu işlemin akabinde belirtmiş olduğunuz e-mail hesabınıza levha kayıt no’su gelecek ve İstanbul Ticaret Odası’na başvuru yapmanız hususu bildirilecektir.

4. En kısa sürede İstanbul Ticaret Odası, Eminönü, Ek Hizmet Binası 1. katta bulunan Sigorta İşlemleri Birimi’ne istenilen belgelerle başvuru yapılmalıdır.

5. Başvuru ile birlikte 30 TL levha kaydı başvurusu ve 75 TL Asgari Fiziki Şartlar Tetkik ücretleri, Oda veznesine yatırılması talep edilecektir.

6. Sigorta İşlemleri Birimi sunduğunuz belgeleri inceler, şartların oluşması halinde levha kaydı başvurunuz kabul edilir. Eksik belge sunulması halinde belgeler teslim alınmaz. Bu sebeple üyelerimizin işlem yapacak Birim personeli ile iletişim içersinde olması tavsiye edilir.

7. Başvurunuz alındıktan hemen sonra, Birimimiz personeli Asgari Fiziki Şartların Tetkiki için firmanızı ziyaret ederek rapor hazırlayacaktır. Bu inceleme, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin belirlediği kriterlere göre yapılmaktadır. Raporun olumlu olmaması halinde levha kaydı başvurunuz kabul edilemeyecektir.

8. Firmanın levha kaydı başvurusu onaylanması ile birlikte başvurunuz on-line olarak Odalar Birliği’ne iletilecektir. TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından belge incelemesi yapılmaz. Yapılan inceleme TOBB-AEKS başvurunuzdaki bilgiler (Şirket Ortakları, Teknik Personel, Unvan vb.) ile Birimimizin onay verdiği hususların onay için gereken şartları taşıyıp taşımadığı yönündedir.

9. İç yönerge ile sınırlı yetkili atanan acente müdüründe aranan şartlar;
  • İç yönerge ile sınırlı yetkili atanacak olan sigorta müdürü “5684 sayılı sigortacılık kanunu uyarınca yapılacak olan iş ve işlemlerden münferiden yetkili” olması gerekmektedir.
  • Münferit yetkiye sahip olmayan acente müdürünün onayı 2016/27 sayılı Genelgenin 5/1 maddesi gereğince onaylanmamaktadır. Müştereken yetkilerde, Levhaya kaydedilmek istenen Müdür, müşterek imza yetkilisi olduğu diğer Müdür ile beraber Levhaya kaydolunmalıdır.
10. Başka faaliyet yasağı: Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasında geçen başka faaliyet yasağı, yalnızca acentelik faaliyeti yürütülen ticari işletme ile sınırlıdır. Bu kapsamda, acentelik faaliyeti yürütülecek ticari işletmede; sigortacılık iş ve işlemleri ile sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri dışındaki bir işle iştigal edilmesi mümkün değildir.
Sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri; sigorta sözleşmesinin uzantısı olabilecek ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sona ermesi aşamalarını tamamlayıcı nitelikteki diğer aracılık işlemleridir. Trafik takip işlemleri, fatura ödemelerine aracılık edilmesi vb. işler sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez          

11. TOBB tarafından onaylanan başvurunuz on-line Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük incelemesi TOBB incelemesiyle aynı şekilde yapılır. 

12. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün onayı şirketinizin sigorta acentesi uygunluk belgesi aldığı anlamına gelir. Ancak, bu işlem sonrası TOBB’nin banka hesabına levha kayıt ücreti yatırılır. 

13. Yatırılan ücretin kayıtlara geçmesi ile birlikte şirketiniz TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’nün il bazında sigorta acentesi arama kısmında görülecektir.
 
14. Sigorta acenteniz bir sigorta şirketi/leri ile acentelik sözleşmesi yapma hakkına bundan böyle sahip olacaktır. Ancak, levha kaydını takiben altı ay içersinde bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi kurulmaz ise levha kaydınızın silinmesi yasal bir gerekliliktir.

15. Sigorta Acenteleri şirketleri ile ilgili her türlü değişiklik ve yenilikleri (Ortaklık yapısı, teknik personel, adres, unvan vb.) 15 iş günü içinde Birimimize yazılı olarak bildirmekle mükelleftirler.

Gerçek Kişi Levha Kaydı İçin İstenilen Belgeler

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:
2. Adres bilgisi: e-devlet şifresi olanlar www.turkiye.gov.tr adresinden alabilirler, e devlet şifresi olmayanlar ikametgah belgesi getirebilirler
3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi. Eğer kişinin adli sicilinde kayıt bulunması halinde mahkeme kararı gerekmektedir. (Aslı alınır.)
*E-Devletten alınacak ise
1-Resmi
2-Diğer
3-İTO
Seçilerek sorgulama yapılan belgenin çıktısı alınmalı
*Adliye’den alınacak ise
Resmi Kurum’a hitaben, Arşiv kaydı gözükecek şekilde alınmalı
(Adli Sicil Kaydı için alınan belgelerde Konu:  Resmi Kurum ifadesi bulunmalıdır)
4. Diploma (Aslı, Noter tasdikli sureti veya e-devletten mezuniyet belgesi. Aslı iade edilir)
5. Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi (Fotokopi alınır)
6. EK-7 Malvarlığı beyanı
7. Telefon, faks ve e-posta vb. bilgiler için beyan yazısı
8. SEGEM sertifikası. (Fotokopi alınır)
9. T.C. Kimlik fotokopisi

GERÇEK KİŞİ ŞARTLARI: 
a. iki yıllık yüksekokul (sigorta, aktüerya, risk ve bankacılık ve sigorta) bölümlerinden mezun olanlardan 2 yıl, dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 1 yıl 6 ay deneyim şartı aranmakta olup sigortacılık bölümünü bitirenlerden deneyim aranmaz.
b. 14.04.2008 tarihinden önce tüzel kişi acentesinde ortak olduğunu yada gerçek kişi acente olduğunu ticaret sicil kayıtları ile ispatlayanlardan öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartlarından muaftır.
Yönetmeliğin Uygulanmasına ilişkin Genelgenin 4.2 maddesince Bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlarda çalışanların deneyim hesaplaması “SEGEM” sertifikasının alındığı tarihten sonra geçerlidir.
c. Gerçek Kişi deneyimleriyle ilgili SSK’dan yazı veya işe giriş-çıkış bildirgeleriyle birlikte hizmet dökümü evrakları alınır.

Asgari Fiziki Tetkik'de Dikkat Edilecek Hususlar ve İstenilen Belgeler

Asgari Fiziki Şartlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Bir sigorta acentesi merkezi veya şubesinin; 

a-) Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,
b-) Kullandığı elektrik, telefon, su, doğalgaz veya internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarından en az ikisinin sigorta acentesi adına kayıtlı bulunması,
c-) Aynı mekânı paylaşan çoklu acentelerde; internet faturası hariç olmak koşuluyla faturaların mekânı paylaşan acentelerden birinin adına kayıtlı olması yeterlidir.
d-) En az bir adet bilgisayar ve yazıcı cihazının bulunuyor olması,
e-) İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması zorunludur.

2- Kendi bölümleri, personelleri ve statik ip’leri ayrı olmak koşuluyla en fazla üç sigorta acentesi aynı mekanda faaliyet gösterebilir. Ancak, özel proje geliştirilmesi ve İcra Komitesinden onay alınması halinde aynı mekanda faaliyet gösterecek acenteler için sayı sınırı uygulanmaz. 

3- Sigorta acenteleri,  levhaya kayıtlı sigorta acenteleri dışında ki firmalar ile aynı mekanda bulunamaz ve mekanlar birbirine bağlantılı olamaz (kapı,pencere v.b.). 

4- Sigorta acentesi şubeleri başka acente ile aynı mekanda faaliyet gösteremez.

5- Sigorta acenteleri tarafından sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve diğer aracılık faaliyetleri için kullanılan tüm bilişim programları asgari fiziki şartlar kapsamında tetkike tabidir.

6- Sigorta Acenteleri adres değişiklik işlemlerini İTO Ticaret Sicil Müdürlüklerinden gerçekleştirdikten sonra, İTO Sigorta Birimine asgari fiziki şartlar tetkiki için başvuruda bulunmalıdırlar.


Asgari Fiziki Şartlar Başvurusunda İstenilen Evraklar

1- Asgari fiziki şartlar başvuru formu

2- Acente adına kayıtlı iki adet fatura veya abonelik sözleşmesi (Aynı mekânı paylaşan çoklu acentelerde faturaların mekânı paylaşan acentelerden birisi adına kayıtlı olması yeterlidir)

3- Acente adına kayıtlı Statik Ip belgesi  (Acente adına kayıtlı olması zorunludur)

4- Çoklu acenteler için taahhütname (Aynı mekânı paylaşan çoklu acenteler için gereklidir)

Acente Nevi Değişikliğinde Yapılması Gereken Hususlar

1- Ticaret Sicil Müdürlüklerimizden firmanızın nevi değişikliğini tescil ve ilan ettirmeniz gerekmektedir. Firmanızın yeni yapısında dikkat etmeniz gereken hususlar için ‘’Gerçek ve Tüzel Kişi Acentelerin Levha Kayıt Başvurusunda İzlemesi Gereken Hususlar’’ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

2- TOBB Sigortacılık Müdürlüğünün internet sitesinden ön başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Ön başvuru için aşağıda yazılı internet sayfasından giriş yapabilirsiniz.

https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/TOBB-AEKS-2.php

3- Ön başvurunuzu yaptıktan sonra nevi değişikliği kayıt işlemi için gereken evrakları hazırlayarak Odamız Sigorta Birimine başvurmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi için gerekli evraklara https://ito.org.tr/tr/hizmetler/uye-sicil-islemleri/sigorta-islemleri/acente-kurulus-nevi-degisikligi-ve-tetkik sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

4- Nevi Değişikliği işlemlerinde, Ticaret Sicil numaranız ve Sigortacılık Levha numaranız değişmemektedir. Ticaret Sicil Müdürlüklerimizde yapacağınız işlemler için ücret alınmakta olup, Levha sistemindeki nevi değişikliği işleminiz için yalnızca 30 (Otuz) TL başvuru ücreti alınacaktır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol